ПРОЕКТ

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.073-19097-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Бенефициент: ГЛАССКО ТРЕЙД  ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.